Bäckvägen 1, 541 35 Skövde

  ©2017 BY MEGLOW

  Allmänna villkor

  Dessa villkor gäller mellan MeGlow/Skövde CAD-IT*, nedan kallat MeGlow och förening/lag/skola/skolklass nedan gemensamt kallade ”Kunden”. Kunden beställer säljpaket och tar upp beställningar av MeGlow’s produkter inom överenskommen tidsplan som medföljer säljpaketet. Kunden skickar in beställning över sålda varor till MeGlow varpå MeGlow skickar beställd kvantitet till Kunden. Förutsättning för att köpa MeGlow´s produkter är att Kunden utsett en kontaktperson som ansvarar för betalning gentemot MeGlow.

  MeGlow´s förpliktelser:
  MeGlow säljer endast till förening/lag/skola/skolklass. MeGlow åtar sig att stödja Kunden under säljperioden samt förbinder sig att ersätta eventuella reklamationer efter prövning.

   

  Kundens förpliktelser:
  Kunden förbinder sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av MeGlow i samband med försäljningen av MeGlow´s produkter. Kunden skall i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkterna och varumärkets anseende behålls eller förstärks. Kontaktpersonen skall informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av MeGlow´s produkter om innehållet i dessa villkor. Kunden förbinder sig att sälja MeGlow´s produkter i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte utbetala någon lön eller annan ersättning för detta. Kundens andel eller nettobehållning skall oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten.

  Betalningsvillkor:
  Faktura skickas separat per post/mejl i samband med Kundens slutleverans med en kredit om 30 dagar från leveransdagen. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

  Minsta möjliga beställning:
  MeGlow kan neka leverans om summan av försäljningen (pris till slutkund) understiger 6000 kr och om frakten överskrider 10 % av varuvärdet.

  Retur:
  Där slutkund inte tar emot beställd vara, sker retur efter prövning.

  * MeGlow är ett varumärket i Skövdebaserade företaget Skövde CAD-IT AB.

  Förtjänst/Vinst:
  Kundens förtjänst/vinst är skillnaden mellan kundens inköpspris och kundens försäljningspris. Kundens förtjänst är 40% av försäljningspriset. Exempel. Kunden säljer varor för 10 000 kr och betalar därmed 6 000 kr för varorna till MeGlow och behåller 4 000 kr. 

  Fource major:
  MeGlow ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom brand, jordbävning, storm, epidemier etc. MeGlow har vid sådana tillfällen rätt att senarelägga en leverans upp till 2 månader, utan extra ersättning för Kunden. Efter 2 månader har Kunden rätt att utan kostnad avboka en beställd order.

  Krav på kontaktperson:
  Kontaktpersonen skall vara myndig, minst 20 år och inte vara belastad med betalningsanmärkningar. Finns önskemål om att byta kontaktperson och överlåta rollen till någon annan gäller samma villkor som ovan. Ett byta av kontaktperson under pågående säljperiod ska meddelas och godkännas av MeGlow. Kontaktpersonen och Kunden har delat betalningsansvar gentemot MeGlow/Skövde CAD-IT.

   

  Frakt:
  Säljpaketet och slutleverans levereras fraktfritt till av kontaktperson angiven leveransadress. Om mottagaren inte på avtalad dag/tid befinner sig på leveransadressen för att ta emot slutleverans, alternativt inte svarar på det av kontaktpersonen angivna telefonnummer och en ny utkörning krävs, skall eventuell extra kostnad för frakt betalas av kontaktpersonen.

  Utebliven försäljning:
  När Säljpaketet beställts och lämnat vårt lager har Kunden förbundit sig att fullfölja en försäljning till den angivna veckan. Byte till senare leveransvecka är möjlig men ska meddelas MeGlow. Vid utebliven beställning debiteras säljpaketet med 15 kr per av kund angett antal säljare. Exempel. 25 säljare x 15 kr = 375 kr vilket motsvarar omkostnaden för kataloger, broschyrer och porto. Vid ofullständig beställning där beställning från antal säljare understiger antal beställda säljkuvert debiteras Kunden 15 kr per säljkuvert vilket motsvarar omkostnaden för kataloger, broschyrer och porto.